Obchodné podmienky

SVADOBKA JUVI
Zimná 2548/109, 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 45981841
DIČ: 1071413563
kontaktná osoba – Júlia Cvengrošová
e-mail – juvi@svadobkajuvi.sk
telefón – 00421 908 478 557
Živnostensky register OU SNV č. 860-19437

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijímame prostredníctvom:
– nákupného košíka e-shopu
– e-mailu
– telefónu
alebo osobne

Každá objednávka musí obsahovať:
– meno objednávateľa
– adresu
– telefonický kontakt
– e-mail
– názov tovaru, počet kusov
– farbu a veľkosť,
– predpokladaný termín a dobu v prípade prenájmu tovaru
– spôsob platby – v kategorii PRENAJOM je možná len platba vopred na účet (kvôli rezervácii termínu)
– spôsob doručenia

Na základe tejto informácie budeme považovať Vašu objednávku za záväznú a po obdržaní Vašej objednávky Vám potvrdíme jej prijatie na Váš e-mail, alebo telefonicky.
Objednávky vybavujeme v termíne od 2 do 30 kalendárnych dní- v závislosti od typu tovaru a spôsobu výroby. V prípade, že tovar potrebujete súrne, je potrebne to napísať do objednávky alebo nás kontaktovať telefonicky, mailom juvi@svadobkajuvi.sk! !

Ak tovar nie je momentálne k dispozícii, dáme Vám informáciu o najbližšiom možnom termíne jeho obdržania.

Ak hľadáte výrobok, a nemôžete ho nájsť, prosím kontaktujte nás. Radi pre Vás nájdeme riešenie.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.svadobkajuvi.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Cena tovaru a platba za tovar.
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Všetky ceny sú vrátane 20 percent dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorý je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Minimálna hodnota objednávky je momentálne 11EUR

Platby za tovar a poštovné:

DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame kurierom na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky.
Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku je určené podľa váhy a rozmerov tovaru kurierom, poštou alebo osobne.
Zásielky nad 15kg a nad rozmer 1m posudzujeme individuálne, vyhradzujeme si právo na posúdenie výšky poštovného. O výške poštovného na konkrétnu objednávku sa môžete informovať aj vopred emailom.

PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je možné vykonať aj vopred, prevodom na účet.
Ak chcete využiť túto možnosť, stačí si objednať tovar a v objednávke označiť PLATBA PREVODOM. Zásielky posudzujeme individuálne, vyhradzujeme si právo na posúdenie výšky poštovného. O výške poštovného na konkrétnu objednávku sa môžete informovať aj vopred emailom
Pri objednávkach nad150,- € poštovné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

OSOBNÝ ODBER: V prípade osobného odberu je možné objednávku prevziať  po dohode a uhradiť priamo pri prevzatí tovaru, alebo aj vopred prevodom na účet.

REKLAMÁCIA a záruka

Záruka sa riadi platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov na nový tovar a 12 mesiacov na repasovaný – použitý tovar. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky 0908478557 alebo prostredníctvom e-mailu: juvi@svadobkajuvi.sk
Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
Pred uplatnením reklamácie je kupujúci povinný dôkladne skontrolovať, či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade predaja tovaru zhotoveného na objednávku – podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa – to znamená, ak ste si dali tovar vyrobiť podľa vašich požiadaviek, či už s nejakými osobitnými údajmi, alebo podľa vašej predstavy a bol vám požadovaný tovar poslaný na schválenie (fotka, grafika …) a vy ste to odsúhlasili – berie sa to ako tovar na objednávku a ten NIEJE možné podľa zákona reklamovať.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu: juvi@svadobkajuvi.sk, telefonicky 0910478557. Tovar zasielajte na: Júlia Cvengrošová – JUVI, Zimná 2548/109, 05201 Spišská Nová Ves. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný), resp. kópiu dokladu o zaplatení kúpnej ceny, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Bez tohto dokladu nebude vec prijatá na reklamáciu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).
Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Reklamovaný tovar/výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný formou e-mailu (pokiaľ sa nedohodneme inak) bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní, alebo pri nevhodnom uskladnení u zákazníka. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
odovzdaním opraveného tovaru,
výmenou tovaru,
vrátením kúpnej ceny tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Dodacie podmienky.
Predávajúci sa zaväzuje:
dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
Predávajúci nezodpovedá za:
oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok, v tomto prípade zákazníka vopred informujeme

V prípade poškodenia zásielky odporúčame zákazníkovi zásielku odfotiť po prípade otvoriť v prítomnosti kuriéra, spísať s kuriérom reklamačný formulár a kontaktovať nás okamžite na tel. č. 0908478557, následne to budeme riešiť reklamáciou u prepravcu.
Bez týchto úkonov, nieje možné reklamovať tovar poškodený vinou prepravcu.

Kupujúci sa zaväzuje:
objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade poškodenia spísať s prepravcom reklamaciu a kontaktovať nás.
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvomdoručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
Vrátenie tovaru, odstúpenie.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

V súlade so zákonom máte ako spotrebiteľ pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Máte právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade predaja tovaru zhotoveného na objednávku – podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa – to znamená, ak ste si dali tovar vyrobiť podľa vašich požiadaviek, či už s nejakými osobitnými údajmi, alebo podľa vašej predstavy a bol vám požadovaný tovar poslaný na schválenie (fotka, grafika …) a vy ste to odsúhlasili – berie sa to ako tovar na objednávku a ten NIEJE možné podľa zákona reklamovať.  Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: juvi@svadobkajuvi.sk, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Tovar zašlite späť na adresu: Júlia Cvengrošová – JUVI, Zimná 2548/109, 05201 Spišská Nová Ves. Vzhľadom k tomu,že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia,alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielať späť:
tovar a príslušenstvo prosím zasielajte nepoškodený.
tovar zasielajte prosím kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe a číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, uhradí zákazník predávajucemu náklady, ktoŕe vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Tovar odporúčame vo vlastnom záujme zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Doporučene neznamená na dobierku – tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet v zákonom stanovenej lehote 14 dní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku – formulár na stiahnutie ktory je potrebné vyplniť a zaslať s tovarom: stiahnuť súbor

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.
Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

Ochrana osobných údajov.
Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.
Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.), a to len so súhlasom kupujúceho. Tento súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne zaškrtnutím príslušného políčka pri registrácii v e-shope a/alebo pri odosielaní objednávky. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajom na marketingové účely môže kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám.
Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
informácie o spracúvaní osobných údajov
zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.